Harun Yahya

Darwinistlerin itiraf ettikleri gerçek: Darwinizm = Ateizm  
Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de 800 kadar otobüsün üzerinde yer alan afişler, Sayın Adnan Oktar’ın uzun yıllardır vurguladığı ve Darwinist lobi ve onun destekçileri tarafından örtbas edilmeye çalışılan bir gerçeği tüm açıklığıyla ilan etti:

 

DARWINİZM ZAYIF VE KARARSIZ İNSANLARI ATEİZME SÜRÜKLER. 

Darwin'in akıl ve bilim dışı görüşü, dünya üzerindeki yaşamın tüm varlığının ve çeşitliliğinin, (Allah’ı tenzih ederiz) Allah'ın yaratmasıyla değil, sözde rastgele ve gelişigüzel süreçlerin sonucunda meydana geldiğini ileri sürer. Darwinizm’in amacı, tesadüfleri ilah edinerek, (Allah’ı tenzih ederiz) Yaratılış gerçeğini ortadan kaldırmaktır. Maddenin mutlak varlığını savunan sapkın materyalist inancı temel alan Darwinizm; canlı varlıkların yoktan yaratıldıklarına, insanı insan yapan ruhun metafizik varlığına ve varlıkların Allah’ın iradesi ve kontrolü al tında olduğu gerçeğine karşı mücadele amacıyla ortaya çıkmış sapkın bir dindir.

 

 


Bir kısım evrimciler bu gerçeği örtbas etme çabasındadırlar. Bunun amacı şudur: Onlar, içinde bulunduğumuz yüzyılda Darwinizm’in dünya üzerinde mutlak çöküşe doğru gittiğinin farkındadırlar. Bu nedenle, Darwinizm’in tekrar dünya çapında etkin olabilmesi için farklı çevreleri kendilerine çekme ve sapkın Darwinizm ideolojisini ılımlı gösterme peşindedirler. Öyle ki, bunu yaparken “din ve evrim çelişmez” mantığını dahi ortaya atabilmiş ve insanlara, evrime inanmanın (Allah’ı tenzih ederiz) Allah’ın varlığını reddetmek anlamına gelmeyeceği telkinini vermişlerdir.

 

Oysa bu, büyük bir yalandır:

 

DARWINİZM, (ALLAH’I TENZİH EDERİZ) ALLAH İNANCINI KESİN OLARAK REDDEDER.

 

Ateizm Yanılgısının Tarihi

 

“Ateizm” olarak adlandırılan (Allah’ı tenzih ederiz) Allah'ın varlığını kabul etmeyen düşünce, eski çağlardan beri var oldu. Ancak bu fikrin benimsenmesi, 18. yüzyıl Avrupası'ndaki bazı din karşıtı düşünürlerin felsefelerinin yayılmasıyla ve bunların siyasi sonuçlar vermesiyle başladı. Diderot, Baron d'Holbach gibi materyalistlerin ön ayak olması ile tanınan ateizm, 19. yüzyılda daha da yaygınlaştı. Feuerbach, Marx, Engels, Nietzsche, Durkheim, Freud gibi kişiler ise, ateist düşünceyi farklı bilim ve felsefe alanlarına uyguladılar.

 

Ateizme en büyük desteği sağlayan kişi ise evrim teorisini öne süren Charles Darwin oldu. Darwinizm, ateistlerin asırlardır cevap veremedikleri "Canlılar ve insan nasıl var oldu?" sorusuna sözde bir açıklama getirdi. Bu açıklama da doğanın içinde, cansız maddeyi canlandıran ve sonra da ondan milyonlarca farklı canlı türü türeten tesadüflerin olduğunu iddia etti ve pek çok kişiyi bu yanılgıya inandırdı.

 

Sosyal Darwinizm'in Gerçek Dışı Telkinleri

 

Evrimci George Gaylord Simpson'ın aşağıdaki sözleri, Darwinizm'in insan hakkındaki tamamen yanılgılar üzerine kurulu bakış açısını en açık şekilde özetlemektedir:

 

"İnsan, evrende anlama kapasitesine ve potansiyeline sahip tek varlıktır. Ama bilinçsiz ve akılsız maddelerin bir ürünüdür. Böylece dünyaya gelişini kendisi başarmış olan insan, sadece kendisine karşı sorumludur." 1

 

Klasik Darwinist yalanlarından biri olan bu iddia, toplumsal çöküntünün temelinde yer alan önemli nedenlerden biridir. Darwinistler, insanın dünyaya gelişinin bilinçsiz olarak gerçekleştiğini öne sürmekte ve bu akıldışı iddiayı ideolojik nedenlerle ayakta tutmaya çalışmaktadırlar. Oysa gerçek böyle değildir. Yüce       Allah insanı yoktan yaratmıştır. İnsanın yaratılışının belirli bir amacı vardır ve bu amaç Kuran'da bildirilmiştir. Rabbimiz insanları Kendisi'ne kulluk etmeleri için yaratmıştır. Her insan dünyada kaderinde belirlenmiş olan süre kadar kalacak ve bu süre bitip öldükten sonra da yeniden diriltilecektir. Diriltilen her insan da ahiret gününde, dünyadayken yaptıklarından sorguya çekilecektir.

 

Evrimcilerin tüm güçleri ile bu gerçeği reddetmeye, unutmaya ve unutturmaya çalışmaları, bu gerçeği hiçbir şekilde değiştirmez. Dünyadayken bu hatalarından dönmedikleri müddetçe, (Allah’ı tenzih ederiz) Allah'ı ve ahiret gününü inkar edenlerin, insanın amaçsız bir varlık olduğunu öne sürenlerin hesap günü geldiğinde yaşayacakları pişmanlık çok büyük olacaktır. Rabbimiz bu pişmanlığı, Kuran'da şöyle haber vermiştir:

 


"Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen; derler ki: "Keşke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimiz'in ayetlerini yalanlamasaydık ve mü'minlerden olsaydık." (Enam Suresi, 27)


 

Darwinizm'in Ateist Yönünü İtiraf Eden Bilim Adamları

 

Darwinizm, (Allah’ı tenzih ederiz) Allah’ı inkar için ortaya atılmış olan ve bu yönde propaganda yapan sahte ve son derece tehlikeli bir ideolojidir. Bu sapkın ideolojiyi Allah inancı ile bağdaştırma ya çalışmak, Darwinistlerin çirkin tuzağına düşmek anlamına gelir ki, bunun Allah inancına karşı Darwinizm’i savunmak dışında bir başka anlamı yoktur.

 

  

Bazı Darwinistler ise, Darwinist ideolojinin kesin olarak (Allah’ı tenzih ederiz) Allah’ı inkar için ortaya çıktığını ve insanları ateizme sürüklediğini açık açık ifade etmekten çekinmezler. Bunlardan en tanınanı, şu günlerde otobüs afişleri konusu ile de gündemde olan ateist Richard Dawkins’dir. Darwinist inancın insanları ateizme sürüklediğine dair Dawkins’in itirafları şu şekildedir:

 

“Beni bunun şahidi, bu konunun avukatı gibi görseler ve bana şunu sorsalar ‘Dr. Dawkins, evrime olan inancınız, evrim üzerine çalışmalarınız sizi ateizme mi döndürdü?’ diye. Buna ‘evet’ demek zorunda kalırım. ... Benim gibi insanlar evrim lobisi için kötü haber gibidirler. Oysa ben bu konuda, bu alanda konuşan kişilerin hepsinden çok daha açık sözlüyüm.” (Richard Dawkins) 2

 

"Darwin, entellektüel anlamda tatmin olmuş bir ateist olmayı mümkün kılmıştır." 3

 

"Türlerin Kökeni kitabından önce ateist olmak oldukça zordu." 4

 

Cornell Üniversitesinden evrimci William Provine ise, evrim teorisinin beş sonucu olduğunu ve Darwin’in de bunları çok iyi anlamış olduğunu belirtir. Bu 5 sonuç şöyledir:

 

· (Allah’ı tenzih ederiz) Hiçbir tanrının varlığına ihtiyaç yoktur.

· Ölümden sonra hayat yoktur.

· Etik değerler nihai olarak her türlü temelden yoksundur.

· Hayatın nihai olarak hiçbir anlamı yoktur.

· İnsanın özgür iradesi diye bir şey yoktur.

 

Ateizm Propagandası Yapan Otobüs Afişlerine Cevap Olarak Hazırlanan Yeni Afiş:“KESİNLİKLE ALLAH VARDIR”

 

  

Geçtiğimiz Şubat ayının başında, İngiltere’de ateizm propagandası yapmak için hazırlanmış afişlere bir yanıt olarak yeni otobüs afişleri yayınlandı. Darwinist ateistlerin insanları Allah’ın yolundan uzaklaştırmaya yönelik hazırladıkları afişlerin ardından birtakım dindar çevreler, otobüslerin dışına asılmak üzere “KESİNLİKLE ALLAH VARDIR” yazan afişler hazırlattılar. Bu yeni otobüs afişleri, son dönemde Allah’a ve din ahlakına yönelişin en açık örneklerinden biri oldu.

 

Ahir zamanın bir gereği olarak 20. yüzyılda ateizm, insanlar arasında yoğun şekilde yayılmıştı. Ancak görüldüğü gibi yine ahir zamanın bir gereği olarak bu devir artık tersine dönmektedir. İçinde bulunduğumuz dönem, artık ateizmin ve materyalist ideolojilerin zararlarının anlaşıldığı, söz konusu akımların insanlığa getirdiği belaların görüldüğü bir dönem olmuştur. Bu nedenle insanlar maneviyata ve din ahlakına yönelmeye başlamıştır. Tek kurtuluşun Allah'a yöneliş olduğunu kavrayanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

 

Darwinizm’in materyalist çevreler tarafından ısrarla savunulmasının en önemli nedeni, Darwinizm’in ateisr yönüdür. Atesitler, Darwinizm ile birlikte asırlardır cevap veremedikleri “Canlılar ve insan nasıl var oldu?” sorusuna, sözde bilimsel bir cevap bulduklarını sanmışlardır. Ne var ki geçmiş asırların ilkrl teknolojisi ve kısıtlı bilimsel verileriyle ortaya atılmış olan Darwinizm ve ateizm yanılgıları, ilerleyen bilim sayesinde artık tamamen çökmüştür.

 

Her ne kadar bilimsel gelişmeler evrimin tüm iddialarını çürütmüşse de nazı Darwinist ateistler bu köhne teoriyi yaşatmak için kapsamlı bir çaba içindedirler. Bunun tek nedeni de bu teorinin, (Allah’ı tenzih ederiz) Allah’ın varlığını reddetmek için bir araç olarak kullanmasıdır.

 

Darwinist Ateistlerin Günümüzdeki Son Çırpınışları

 

American Association for the Advancement of Atheism (Amerikan Ateizmi Geliştirme Birliği) başkanı Charles Smith ise bu konuyu şöyle özetler:

 

"EVRİM, ATEİZMDİR." 5

 

Şimdi artık Darwinizm’in ateizm anlamına geldiği, İngiltere sokaklarında dolaşmakta olan 800 otobüs ile de belgelenmiş durumdadır. Üzerlerindeki afişlerle ateizm propagandası yapan bu otobüsler, Darwinizm’in insanlara ne getirmiş olduğunu açıkça anlatmaktadır. Richard Dawkins, bu kampanyanın en büyük destekçisi olarak, yoğun Darwinizm propagandasını açık şekilde yoğun ateist propagandaya dönüştürmüş durumdadır. Çünkü bu İKİ İNANÇ BİRBİRİNİN DESTEKÇİSİDİR.

 

 Şimdi artık bu açık delillere ve açık itiraflara rağmen, sapkın Darwinizm ideolojisini zararsız göstermeye çalışmak, “Darwinizm ile mücadeleye ne gerek var” diye düşünmek, “din ile evrim çelişmez” yalanına kanarak bunun propagandasını yapmak büyük bir aldanıştır. Bunu savunan insanlar, Darwinistlerin oyununa gelmişlerdir. Farkında olmadan Darwinizm’in ve en önemlisi ateizmin savunuculuğunu yapmaktadırlar. Yine farkında olmadan, Allah’ın bildirdiği din ahlakına karşı mücadele verenlere destekçi olmaktadırlar. Yüce Allah Müslümanları bu önemli tehlikeye karşı şu şekilde uyarır: 

 


“Kendi nefislerine ihanet edenlerden yana mücadeleye girişme. Hiç şüphesiz Allah, ihanette ilerlemiş günahkarı sevmez.” (Nisa Suresi, 107)


 

İşte bu nedenle, Allah’tan korkan vicdanlı bir insanın üzerine düşen, bu büyük belanın farkında olarak yaşamak ve bu sapkın fikir sistemi ortadan kalkıncaya kadar Allah adına mücadele etmek olacaktır. Rabbimiz bir ayetinde şöyle bildirir:

 


‘Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) büyük bir mücadele ver.” (Furkan Suresi, 52)


 

Peygamber Efendimiz (sav) 1400 Yıl Önce Müslümanları Ateizme Karşı Uyarmıştır

 

 


Söz konusu sapkın afişlerin hazırlanmış olmasının unutulmaması gereken bir yönü daha vardır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) günümüzden 1400 yıl önce ahir zaman alametlerini aktarırken bu alametlerden birinin de (Allah’ı tenzih ederiz) “Allah’ın varlığının açık olarak inkar edilmesi” olduğunu belirtmiştir. Hadiste şöyle bildirilmektedir:

 

“Allah apaçık inkar edilir hale gelmedikçe kıyamet kopmaz.” 6

 

19. yüzyılda Darwinizm’in ateizme bilimsel bir destekmiş gibi gösterilmesinin ardından Peygamberimiz (sav)’in haber verdiği bu alamet hızla gerçekleşmiştir. Tarihin hiçbir dönemi günümüzde yaşanan yoğunluk ve büyüklükte bir inkarcılık propagandasına sahne olmamıştır.

 

Başıboşluk Telkininin Getirdiği Toplumsal Yıkım

 

 


İnsanlara amaçsız olduklarının telkininin verilmesi, onları büyük bir bunalıma ve boşluğa sürüklemektedir. Bu yalana inananlar hayatı çok anlamsız ve gereksiz görmekte, bu ise büyük bir manevi çöküntüye neden olmaktadır. Günümüzün önde gelen evrim savunucularından biri olan Richard Dawkins'in akıl ve mantık dışı iddiaları da, söz konusu materyalist bakış açısının tipik bir örneğidir. Dawkins, insanların birer gen makinesi olduklarını ve varoluşlarının tek amacının bu genleri bir sonraki nesle aktarmak olduğunu iddia eder. Dawkins'e göre, tüm evren ve insanlar rastlantıların ve karmaşanın ürünüdürler. Bu batıl inancın insanları ümitsizliğe ve mutsuzluğa sürükleyeceği çok açıktır.

 

Ölümle birlikte yok olup gideceğini düşünen bir insan için dünyadaki hiçbir şeyin bir anlamı kalmaz. Dostlukların, sevginin, yaptığı iyiliklerin, yaşadıklarının hiçbir karşılığı ve devamı olmayacağını zanneden bir insana dünyadaki hiçbir güzellik zevk vermeyecektir. Bunun da ötesinde, bu çarpık mantık örgüsü nedeniyle insanlar işledikleri kötülüklerin karşılığını da almayacaklarını düşüneceklerdir. Bu da insanların bir şekilde örtbas edebileceklerini düşündükleri ya da cezalandırılmayacağını sandıkları kötülükleri hiç sakınmadan işlemelerine neden olacaktır. Yalan söylemekten, ikiyüzlü davranmaktan, dedikodu yapmaktan, haksız kazanç sağlamaktan, acımasızlıktan, hırsızlıktan ve hatta cinayet işlemekten dahi sakınmayacak hale geleceklerdir. Böyle sapkın bir düşünceye kapılmış olan insanların sayıca arttığı toplumlarda ise düzenden ve istikrardan söz etmenin mümkün olmayacağı açıktır.

 

Böylece Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği bir alamet, içinde bulunduğumuz çağda tam anlamıyla gerçekleşmiştir. Ancak kullanılan tüm propaganda yöntemlerine rağmen içinde bulunduğumuz dönemde bu durum tamamen değişmektedir. Çünkü Darwinizm ve ateizmden kurtulan dünya, büyük bir şevkle Allah'a ve din ahlakına yönelmektedir.

 

Dünyada Ateizm Sona Eriyor…

 

Asırlardır insanlara sözde "akıl ve bilimin yolu" gibi gösterilmek istenen ateizmin büyük bir akılsızlık ve cehalet olduğu bugün artık açıkça ortaya çıkmıştır. Ateizme destek olan Darwinizm ise şeytani bir aldatmaca olarak tarihteki yerini çoktan almıştır. Bilimi kendisine araç edinmek isteyen materyalist felsefe, bizzat bilimin kendisi tarafından çürütülmekte, bu sayede, Darwinizm ve ateizmden kurtulan dünya, Allah'a ve din ahlakına yönelmektedir. Dünyada son yıllarda gelişen olaylara dikkatlice bakan her insan, böyle bir yönelişin başladığını hemen fark edecektir.

 

İnsanın Amacı Yüce Allah'ın Rızasını Kazanmaktır

 

Allah her insanı Kendisi'ne kulluk etmesi için yaratmış ve ona Kendi ruhundan üflemiştir. İnsan, cansız maddelerden rastlantılar sonucunda oluşmuş bir varlık değildir. Yüce Allah'ın yarattığı, akıl ve vicdan verdiği, türlü nimetler bahşettiği bir varlıktır. Darwinistlerin ve materyalistlerin amaçsız ve başıboş sandıkları insanın aslında çok önemli, çok üstün ve değerli bir amacı vardır: Kendisini yaratan, yoktan var eden, bir hiçken kendisine can ve bilinç veren Yüce Rabbimiz'i hayatının her anında hoşnut etmek, Rabbimiz'in emirlerine büyük bir titizlik ve şevkle uymak, bunun karşılığında ise Allah'ın rahmetini ve rızasını kazanmayı umut etmektir. İnsanın asıl hayatı ölümünden sonra başlayacak olan ahiret hayatıdır. İnsan dünyada ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yaşar. Allah insanların başıboş olmadıklarını bir Kuran ayetinde şöyle bildirir:

 


"Bizim, sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten Bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız?" (Müminun Suresi, 115)


 

Kuşkusuz bu dönemde Müslümanlara önemli görevler düşmektedir. Müslümanlar; dünyadaki bu büyük fikri değişimin farkında olan, onu yorumlayan, teknolojiyi ve bilimin vesile olduğu fırsat ve imkanları çok iyi kullanan, bu yolla hakikati en iyi ve etkili şekilde temsil eden insanlar olmalıdırlar. Dünya üzerindeki asıl fikri çatışmanın ateizm ile iman arasında olduğunu bilmelidirler. Dünyada bir Batı-Doğu çatışması yoktur. Batı'nın içinde de Doğu'nun içinde de, Allah'a iman edenler ve iman etmeyenler vardır. Bu nedenle samimi inanç sahibi herkes Müslümanların müttefikidir. Temel fikri ayrılık; Allah’a iman edenler ile ateistler, putperestler, dinsizler arasındadır. Kuşkusuz bu kimselere de düşman olarak değil,      Allah’ın yoluna çağrılması ve kurtarılması gereken kandırılmış, aciz kişiler olarak bakmak gerekir. Nitekim Allah'ın bildirdiği din ahlakından uzak bir yaşam süren pek çok cahil insanın imanla şerefleneceği "ateizm sonrası" dönem, Allah'ın izniyle hızla yaklaşmaktadır.

 


“Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman, ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.” (Nasr Suresi, 1-3)


 

 

Dipnot:

 

12: 1 George Gaylord Simpson, Life of The Past:An Introduction to Paleontology, New Haven: Yale University Press, 1953

2 Expelled “No Intelligence Allowed” Movie, Ben Stein

3 The Blind Watchmaker s. 6

4 http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/richard-dawkins-you-ask-the-questions-special-427003.html

5 H. Epoch, Evolution or Creation, (1988), s. 148-149

6 Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 85; Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 27

Masaüstü Görünümü