Harun Yahya

Allah Korkusu Aklın, Dürüstlüğün ve Sevginin Temel Nedenidir


 

Allah korkusu, bir insan için hem imanının çok keskin bir göstergesi hem de onun ebedi hayatını belirleyecek çok önemli bir özelliktir. İnsan, ancak ve ancak Allah’tan korkup sakınırsa ahiretteki sonsuz cennet hayatına kavuşmayı umabilir. Dünyada ise güzel bir ahlaka sahip olabilmek yine ancak Allah’tan korkmakla ve O’nun emirlerine kesin olarak uymakla mümkündür.

Allah’a kavuşacağını bilen ve her tavrının bir karşılığı olduğunun bilincinde olan bir insanla, kimseye hesap vermek zorunda olmadığını zanneden bir insanın davranışları arasında büyük farklılıklar vardır. Allah korkusu olmayan bir insan her türlü kötülüğü işleyebilir, çıkarları için her türlü ahlaksızlığa göz yumabilir. Örneğin çok sıradan bir sebepten veya   dünyevi bir çıkar için “gözünü bile kırpmadan” adam öldürebilen bir insan, bunu Allah’tan korkup sakınmadığı için yapar. Oysa Allah’tan korkan bir insanın değil bir insanı öldürmesi, en küçük bir kötülüğü bile yapması mümkün değildir. Allah’tan korkan kişi, sadakat, vefa, doğruluk, dürüstlük, samimiyet gibi erdemlere sahiptir. Kuran-ı Kerim’in birçok ayetinde bu üstün ahlak özelliklerini sergileyen müminlerden bahsedilmektedir. Gerçekte, tüm insanların özlemini duyduğu ahlak modeli de budur. Allah korkusu olmadığında bir insanda bu özelliklerin gerçek anlamda ve devamlı bulunması asla mümkün olmaz. Allah’tan korkan bir kişiyse, menfaatleriyle çatışan bir durumda bile Allah’tan ve cehenneme girip azapla karşılık görmekten korktuğu için Kuran ahlakını yaşar.

www.Allahkorkusu.com

Müminler Sadece Allah’ı Hoşnut Etmeye Çalışırlar

Mümin, Allah’ın herşeyin hakimi olduğunu, yegane güç ve kuvvet sahibi olduğunu, herşeyin Allah’ın dilemesi ile var olup, varlıklarını sürdürdüklerini bilir. Bu yüzden, gerçekte hiçbir güç ve kuvvete, etkiye sahip olmayan yaratılmışların rızasını gözetmenin faydası olmayacağının bilincindedir. Bu dünyada Allah’tan korkarak O’nun rızasını araması, kişiyi, ahiretteki korkunç azaptan kurtaracak bir ameldir:

“Allah’ın rızasına uyan kişi, Allah’tan bir gazaba uğrayan ve barınma yeri cehennem olan kişi gibi midir? Ne kötü barınaktır o.” (Al-i İmran Suresi, 162)

Küçük büyük herşeyin ortaya döküleceği, ellerin ve derilerin şahitlik edeceği bir vakit gelecektir. Bundan korkan mümin hayatını bu gerçeğe göre yaşar ve Allah’ın rızasından kesinlikle hiçbir şart ve koşulda taviz vermez. Hz. Yusuf (a.s.)’ın tavrı bu konuda çok güzel bir örnektir. Hz. Yusuf (a.s.) kendisiyle birlikte olmak isteyen kadının tüm tehdit ve entrikalarına rağmen iffetini korumuş, Allah’ın rızasından asla taviz vermemiş ve O’nun sınırlarını çiğnemektense zindana girmeyi tercih etmiştir. Allah bu üstün ahlakı ayetlerinde şöyle bildirir:

“Kadın dedi ki: “Beni kendisiyle kınadığınız işte budur. Andolsun onun nefsinden ben murad istedim, o ise (kendini) korudu. Ve andolsun, eğer o kendisine emrettiğimi yapmayacak olursa, mutlaka zindana atılacak ve elbette küçük düşürülenlerden olacak.” (Yusuf) Dedi ki: “Rabbim, zindan, bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, onlara (korkarım) eğilim gösterir, (böylece) cahillerden olurum.”” (Yusuf Suresi, 32-33)

Her Zaman Vicdanıyla Hareket Eder

Allah’a kulluk eden kişi, nefsinin istek ve arzularına itaat etmez. Bile bile böyle davrandığı takdirde dünyada ve ahirette Allah’ın gazabına uğramaktan şiddetle çekinir. Aksi bir tavır gösterdiği takdirde aşağıdaki ayetlerin hükmüne gireceğinden korkar. Allah ayetlerinde şöyle buyurmaktadır:

“Hayır, zulmedenler, hiçbir bilgiye dayanmaksızın kendi heva (istek ve tutku)larına uymuşlardır. Allah’ın saptırdığını kim hidayete erdirebilir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur. (Rum Suresi, 29)

Şimdi sen, kendi hevasını ilah edinen ve Allah’ın bir ilim üzere kendisini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah’tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz yine de öğüt alıp-düşünmüyor musunuz?” (Casiye Suresi, 23)

Şeytan ve nefsi, insanı en başta Allah korkusundan uzaklaştırmaya çalışır. (Allah'ı tenzih ederiz) Allah'tan korkmanın gereksiz, hatta yanlış olduğu, asıl önemli olanın Allah sevgisi ve kalp temizliği olduğu gibi batıl telkinlerle onun Allah'tan korkup sakınmasını engellemek ister. Oysa Kuran'ı okuyan şuurlu bir insan, şeytanın bu tür telkinlerinin hiçbir gerçekliği olmadığını, tamamen saptırma ve aldatma amacı taşıdığını rahatlıkla görür. Zira Allah, müminlere Kendisi'nden korkmalarını Kuran'da son derece açık bir biçimde emretmiştir.

www.Kurandasamimiyet.com

Allah’tan Korkan Kimse Tüm Güzel Ahlak Özelliklerini Yaşar

Allah’tan korkan kişi; sadakat, vefa, doğruluk, dürüstlük, samimiyet gibi tüm güzel ahlaka ait tavırları gösterir. Kuran’ın birçok yerinde bu üstün ahlak özelliklerini sergileyen müminlerden bahsedilir. Gerçekte, tüm insanların özlemini duyduğu insan modeli de budur. Fakat, Allah korkusu olmadığı takdirde bir insanda bu özelliklerin gerçek anlamda ve devamlı bulunması asla mümkün değildir. Çünkü Allah’tan korkmayan bir kişi kendi menfaatleriyle çatıştığı anda Kuran ahlakını değil, çıkarlarının gerektirdiği davranış biçimini benimseyecektir. Bu gibi kişiler Yüce Allah’tan, O’na hesap vermekten, cehenneme girip kötü davranışlarının karşılığını görmekten korkmadığı için böyle davranmasını engelleyen bir endişesi yoktur.Allah’tan Korkan Kişi  Kimse Görmediğinde de Allah’ın Sınırlarını Korur

Allah’a karşı derin bir haşyet duyan kişi, insanların arasında bulunduğu zaman da, kimsenin görmediği ortamlarda da Allah’a karşı gelmekten aynı titizlikle sakınır. Çünkü bir kötülüğü, ister herkesin içinde isterse yalnız başına yapsın, ister açığa vursun isterse saklasın, Allah’ın bunu bileceğini, Allah’ın açığı da gizliyi de, gizlinin gizlisini de bildiğini ve kendisini tümünden sorguya çekeceğini bilir. Bu konudaki samimiyetini Allah’ın deneyeceğini ve imtihan kastıyla kendisine çeşitli fırsatlar, uygun ortamlar yaratacağını da bilir. Allah bir ayetinde müminlere şöyle emretmiştir:

“Günahın açıkta olanını da, gizlisini de terk edin. Çünkü günahı kazananlar, yüklenegeldikleri nedeniyle karşılık göreceklerdir.” (Enam Suresi, 120)

Allah’tan Korkan Kişi Her Durumda Allah’a Yönelip Döner

Allah’tan gereği gibi korkup sakınan müminler, Allah’tan karşılık görme konusunda son derece hassastırlar. Öyle ki kendilerine isabet eden bir musibet karşısında veya işlerinde bir olumsuzluk hissettiklerinde ya da herhangi bir sıkıntıya uğradıklarında hemen bir vicdan muhasebesi yapar, Allah’ın hoşnut olmayacağı bir şey yapıp yapmadıklarını gözden geçirirler. Ve Allah’tan bağışlanma dileyip, O’na dua ederler.

Allah’ın rızasını kazanmaya olan düşkünlükleri ve aynı şekilde O’nun rızasını kaybetmekten duydukları korku, onları son derece duyarlı hale getirmiştir. Bu konuda da Hz. Davud (a.s.)’ın tavrı müminler için güzel bir örnek teşkil eder. Kuran’da Hz. Davud (a.s.)’ın Allah’a gösterdiği derin saygı bu mübarek peygamberin yaşadığı bir olay anlatılarak şöyle haber verilir:

Sana o davacıların haberi geldi mi? Hani mihraba (Davud’un bulunduğu yere girmek için) yüksek duvardan tırmanmışlardı. Davud’a gittiklerinde, o, onlardan ürkmüştü; dediler ki: “Korkma, iki davacıyız, birimiz diğerimize haksızlıkta bulundu. Şimdi sen aramızda hak ile hükmet, kararında zulme sapma ve bizi doğru yolun ortasına yöneltip-ilet.” “Bu benim kardeşimdir, doksan dokuz koyunu vardır, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen “Onu da benim payıma (koyunlarıma) kat” dedi ve bana, konuşmada üstün geldi.” (Davud) Dedi ki: “Andolsun senin koyununu, kendi koyunlarına (katmak) istemekle sana zulmetmiştir. Doğrusu, (emek ve mali güçlerini) birleştirip katan (ortak)lardan çoğu, birbirlerine karşı tecavüz ederler; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka. Onlar da ne kadar azdır.” Davud, gerçekten Bizim onu imtihan ettiğimizi sandı, böylece Rabbinden bağışlanma diledi ve rüku ederek yere kapandı ve (Bize gönülden) yönelip-döndü. Böylece onu bağışladık. Şüphesiz onun Bizim Katımız’da gerçekten bir yakınlığı ve varılacak güzel bir yeri vardır. (Sad Suresi, 21-25)

Ayetlerde görüldüğü gibi, Hz. Davud (a.s.) son derece adaletli bir karar verdiği ve hükmünün doğruluğu açıkça belli olduğu halde Allah korkusu ile Rabbimiz’e yönelmiş ve yine de bağışlanma dilemiştir. Kuşkusuz içte yaşanan bu korkunun taklidi mümkün değildir. Bu, ancak Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edenlerin Allah’a olan sevgilerinden ve saygılarından dolayı, Rabbimiz’in rızasını kaybetme korkusudur.

Allah Korkusu ve Allah Sevgisi Birbirinden Ayrılmaz

İnsan, Allah’ın sevgisini kaybettirecek kötülüklerden Allah korkusu sayesinde sakınır. Örneğin bir ayette, “… Allah, her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez.” (Nisa Suresi, 36) buyrulmaktadır. Allah korkusu olan insan, büyüklük taslayıp böbürlenmekten şiddetle kaçınarak Allah’ın sevgisini kazanacağını umduğu bir hareket yapmış olur. İşte bu nedenle, Allah korkusu ve Allah sevgisi birbirinden ayrılmaz.

Peygamberimiz (sav) bir hadis-i şerifte Allah korkusunun önemini şöyle belirtir:

Muaz! Sana her taşın ağacın ve duvarın yanında nerede olursan ol Allah’tan korkmanı, işlediğin her günahın ardından gizlisine gizli, aleni olanına da aleni tevbe etmeni tavsiye ederim.” (Ebu Nuyam el-Ilye, Beyhaki, ez-Zühd’de açıklamışlardır; Huccetü’l İslam İmam Gazali, İhya’u Ulum’id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.793)

www.dunyaahiret.com

Allah Korkusu Bir Anda Kazanılabilir

Allah korkusu elde edilmesi zor olan, birtakım aşamalardan geçerek kazanılacak bir his değildir. Aksine şuuru açık, düşünen her insanın kolaylıkla derinden hissedebileceği bir duygudur. Bir insanın gerçek Allah korkusunu elde edebilmesi için samimi tek bir tefekkürü bile yeterli olabilir. Yalnızca bir an ölümü, ölümden sonra karşılaşacaklarını düşünüp, Allah’a karşı saygı dolu bir korku hissedebilir. İnsanın bu üstün ahlak özelliğine sahip olması duasına, samimiyetine ve vicdanını kullanmasına bağlıdır. Bu üstün ahlakı göstererek Allah’ı gereği gibi takdir edebilen bir kişi, hem dünyada huzur içinde yaşayacak, hem de ahirette Allah’ın hoşnut olduğu samimi müminlerle birlikte kurtuluşa ermeyi ümit edecektir. Yüce Rabbimiz’in iman eden ve Kendisi’nden samimiyetle korkan kullarına bildirdiği müjde şöyledir:

“Ama Rablerinden korkup-sakınanlar; onlar için Allah Katında -bir şölen olarak- altlarından ırmaklar akan-içinde ebedi kalacakları- cennetler vardır. İyilik yapanlar için, Allah’ın Katında olanlar daha hayırlıdır.”  (Al-i İmran Suresi, 198)

Allah’tan gereği gibi korkabilmek Allah’ın büyüklüğünü, şanını ve azametini, üstün makamını, sonsuz ilim ve kudretini, kulları üzerindeki kayıtsız şartsız güç ve hakimiyetini, dilediğini dilediği gibi gerçekleştirebileceğini sürekli akılda tutmak ve tefekkür etmekle, Allah’ın vaadine, tehdidine, hesap gününe, cezasının şiddetine, cehennem azabının sonsuzluğuna ve korkunçluğuna kesin olarak iman etmekle mümkündür. Bu iman, güçlü bir Allah korkusuna vesile olur. Bu korku da insanın tüm tavır ve davranışlarını, hareket ve konuşmalarını Allah’ın beğendiği, hoşnut olduğu ahlak doğrultusunda düzenlemesini sağlar. Allah’tan korkan kişi O’nun sınırlarını korumaya karşı derin bir hassasiyet içinde olur.

  Sayın Adnan Oktar Allah korkusunun güzel ahlak kazandırdığını anlatıyor:

ADNAN OKTAR: Çok korkunç bir sistemdir Allah’a inanmamak, Allah’ı sevmemek. Diyorlar ki: “Sadece Allah’ı sevsek olmuyor mu?” Hristiyan rahipler Allah’ı sadece seviyorlar, Allah’tan korkmuyorlar ve müthiş bir çöküş oluyor. Mesela Yunanistan’da Papazlar toplandılar dua ediyorlar. Allah’tan korkmadan Allah sevgisiyle bir yere varamazsın. Allah korkusu akıl sağlar. Allah  korkusu olmadığında aklın gider. Allah korkusu dürüstlüğü sağlar.

Allah’ı seven kişi, çıkarı çatıştığında da gerekeni yapar... ...Onun için bazıları her türlü ahlaksızlığı yapabiliyorlar. Mesela, mağazanın içinde gelip kadını bıçaklıyorlar. Adam adı gibi emin kimsenin bir şey yapmayacağından. Seyrediyor millet. “Ne oluyor?” dersin içeriye girdiğinde. Bük kolunu al elinden bıçağı. Üstüne yürüdün mü hiçbir şey yapamaz çünkü sen onun hasmı değilsin ki. Senden çekinir o. O, ona sinirlenmiş. Araya girersin. “Allah’tan kork” dersin, nasihat edersin. “Kendine gel. Şeytandan Allah’a sığın” dersin. “Bu Allah’ın kulu, delirdin mi sen?” dersin, inşaAllah. (25 Temmuz 2012 A9 TV)

ADNAN OKTAR: Allah korkusunun olmamasını istiyorlar, Allah sevgisinin olmasını istiyorlar. Sırf Allah sevgisi olursa, Allah sevgisini yaşayacaklarını ortam olmaz. Allah korkusu olmadığında dinsizlik dünyaya hakim olur. Sevgi, şefkat, merhamet, iyilik, güzellik, aklın hep kökeninde Allah korkusu vardır. Allah korkusu olmadığında akıl almaz zulüm yapabilir insanlar. “Ben Allah’ı seviyorum” der, anormal her şeyi yapabilir. Ama Allah korkusu güzel ahlakın, güzel davranışın temelidir. Eğer insan Allah’tan korkuyorsa yalan söylemez. Allah’tan korkuyorsa helale, harama dikkat eder. Allah’tan korkuyorsa vefalıdır, sadakat gösterir, neme lazımcı olmaz. Allah’tan korkmuyorsa vefa duygusunun bir anlamı kalmaz adam için.“Allah’ı seviyorum” der, hiçbir şey yapmaz. Sürekli Allah’tan bir şeyler ister, Allah’a bir şeyler vermek istemez. Allah’ın ihtiyacı yoktur tabi… Ama Allah için kendinden bir şey vermek istemez. Malını da vermek istemez, malını da harcamak istemez. Allah ona versin ister malı. Allah için dağıtmaz. Allah korkusuyla insan malı dağıtır. Allah korkusu hikmetin, aklın da başıdır. Yani insanın aklı yok olur, aklı gider Allah korkusu olmadığında. Onun için Allah korkusu çok büyük bir nimettir. (22 Temmuz 2012, A9 TV)

www.Adnanoktardiyorki.com 

Masaüstü Görünümü