Harun Yahya

Mehdiyet güneş gibidir, insanlar ısınır ama kaynağını bilmezler


Mehdiyet güneşi, insanları nasıl aydınlatacaktır?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in bu konudaki hadisleri nelerdir?

Sayın Adnan Oktar Mehdiyet'in güneşe benzemesini nasıl açıklamaktadır?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) pek çok hadisinde, Hz. Mehdi (a.s.)'ın açık zuhuru öncesinde toplumsal bakımdan bozulmaların ve büyük olayların olacağını bildirmiştir. Hicri 14. yüzyıl başından (1979-1980) itibaren bu alametler, sırayla ortaya çıkmaya başlamıştır. Allah’ın açıkça inkar edildiği (Allah’ı tenzih ederiz), büyük şehirlerin savaşlar ve doğal afetlerle yok olduğu, depremlerin, kasırgaların ve doğal afetlerin arttığı, fakirlerin çoğaldığı, ahlaki çöküşün yaşandığı, Hak dinin ve Kuran ahlakının terk edildiği, dünyanın her yerini karışıklık, kargaşa, anarşi ve şiddetin kapladığı, kadınlar ve çocukların dahi katledildiği fitnelerin yaşandığı, Müslümanlara baskının arttığı, mescid ve camilerin yıkıldığı, haramların helal sayıldığı kısacası huzursuzluk ve güvensizliğin yoğun olarak yaşandığı bu dönem Hz. Mehdi (a.s.)’ın faaliyetlerine başlaması ile teker teker son bulacaktır.

Hz. Mehdi (a.s.) Allah’ın kendisini insanlardan gizli tuttuğu, insanların Hz. Mehdi (a.s.)’ın kim olduğunu bilmediği zamanlarda bile ilmi, samimiyeti, güzel ahlakı ve Allah’a olan derin bağlılığı ile insanları aydınlatacak, onların kalplerini Allah’a ve Kuran ahlakına ısındıracaktır. Bu kutlu şahıs dünyanın her yerini güneş gibi aydınlatacak, onun vesilesiyle tüm "gam ve zulümler" son bulacaktır. İnsanlar Mehdiyet güneşi ile ahlaki, ilmi ve teknolojik alandaki gelişmelere şahit olacak, bolluk, bereket, güvenlik, adalet ve huzurun zevkini Allah’ın izniyle alabildiğine yaşayacaklardır. (Doğrusunu Allah bilir) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu kutlu şahsı ve onunla birlikte yaşanacak güzel ortamı hadislerinde şöyle müjdelemiştir: 

“BULUTLAR GÜNEŞ'İN YÜZÜNÜ ÖRTTÜĞÜ ZAMAN İNSANLAR GÜNEŞ'TEN NASIL YARARLANIYORLARSA ONDAN DA (HZ. MEHDİ (A.S.)'DAN) ÖYLE YARARLANIRLAR.” (Yenabiu’ly-Mevedde, sf. 477)

“HZ. MEHDİ (A.S.) BÜTÜN GAM VE ZULMETLERİ GİDERECEK GÜNEŞ’TİR. İhsanda bulunduğu zaman pek bereketli bir yağmurdur.” (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 188)

YÜCE ALLAH HZ. MEHDİ (A.S.) DÖNEMİNDE O KADAR ÇOK HAYIR VE GÜZELLİK YARATACAKTIR Kİ, KENDİLERİNİ MANEN ÖLÜ HİSSEDENLER BİLE, YAŞAMA ARZUSUYLA DOLACAKLARDIR

Ebu Said Peygamber’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: ...Daha sonra Allah Teala Ehl-i Beyti’mden birini ((Hz. Mehdi (a.s.)’yi) zulümle dolan yeryüzünü adaletle doldurması için gönderecektir. Gökyüzü ve yeryüzünün sakinleri ondan (Hz. Mehdi’den) razı olacaklar. Yeryüzü bütün bitkilerini onlara yeşertecek ve gökyüzü sürekli onlara  yağmur yağdıracaktır. ...ALLAH TEALA’NIN YERYÜZÜNE İNDİRDİĞİ BUNCA HAYIR SEBEBİYLE, ÖLÜLER YENİDEN YAŞAMAYI ARZULAYACAKLARDIR.  (El-Beyan, s. 72, Es-Sevaik-ul Muhrika, s. 161, Yenabi-ul Mevedde, c.2, s. 177)

Peygamberimiz (s.a.v.)’den aktarılan hadislerde ve rivayetlerde, Hz. Mehdi (a.s.)’ın ortaya çıkışından sonraki dönemde, insanların maddi manevi her açıdan çok üstün bir refah seviyesine ulaşacakları; görülmemiş bir huzur ve mutluluk içerisinde yaşayacakları haber verilmiştir. Öyle ki, bu ortamın ve yaşam şeklinin güzelliğinden dolayı, manen kendilerini ölü hisseden; “ben zaten ölüyüm” diyen ya da halk arasında, “bu kişi zaten çoktan ölmüş” gibi nitelendirilen insanlar bile yeniden yaşama arzusuyla dolacaklardır. Dolayısıyla hadiste, Hz. Mehdi (a.s.)’ın yaydığı iman ışığı ve benzeri görülmemiş derecedeki güzel hayat vesilesiyle, bu gibi insanların da canlanacaklarına; dinen kuvvet bulacaklarına işaret edilmiştir (Doğrusunu Allah bilir).HZ. MEHDİ (A.S.) ALLAH’IN İZNİYLE SAVAŞI, ŞİDDETİ VE TERÖRÜ DURDURACAK, DÜNYA ONUN ZAMANINDA SEVGİYLE DOLACAKTIR

“Ey iman edenler, hepiniz topluca “barış ve güvenliğe (Silm’e, İslam'a) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.” (Bakara Suresi, 208) ayetiyle Yüce Allah İslam dininin barış ve güvenlik dini olduğunu bildirmiştir. Yüce Allah’ın bu emrini dünyada en güzel uygulayacak olan zat Hz. Mehdi (a.s.)’dır. Hz. Mehdi (a.s.) her dinden, her düşünceden, her görüşten insanı sevgiyle biraraya getirecek, kardeşlik ve dostluk duygularını güçlendirerek insanların birbirlerinin güzel yönlerini görmelerini, birbirlerine anlayışla bakmalarını sağlayacaktır. 

Hz. Mehdi (a.s.) yeryüzünde sevgiyi hakim kılacak, insanlar kin, öfke, nefret duygularını tamamen geride bırakacaklardır. Öyle ki, hadislerde, Hz. Mehdi (a.s.)’ın vesile olduğu güzellik ve sevgi ortamından denizdeki balıklardan, gökteki kuşlara kadar herkesin razı olacağı, tüm insanların kalplerine Hz. Mehdi (a.s.) sevgisinin yerleşeceği anlatılmaktadır. İnsanların Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı duydukları candan, samimi sevgi birbirlerine karşı da sevgiyle, şefkatle, merhametle yaklaşmalarına vesile olacaktır. 

Hz. Mehdi (a.s.) sevgiden ve barıştan bahsedecek, aynı zamanda bunu en güçlü şekilde ruhunda yaşayacak ve çevresine de yaşatacaktır. Bu mübarek şahsın döneminde oluşacak olan mutedil (ılımlı, dengeli), çağdaş, akılcı ve medeni İslam modeli, tüm dünyaya ışık tutacaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın sevgi ve barışa yönelik güzel ahlakına sık sık  dikkat çekmiştir:

Hz. Mehdi (a.s.) tek bir damla kan akıtmayacak, uyuyan kişiyi uyandırmayacak

“İnsanlar, bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi, Hz. Mehdi (as)’ın çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı, adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki, UYKUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ VE BİR DAMLA KAN BİLE AKITILMAZ. Dünya, adeta asr-ı saadet devrine geri döner.” (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 29 ve 48)“Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. HİÇBİR KİMSE ARASINDA BİR DÜŞMANLIK KALMAYACAKTIR. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir.” (Sahih-i Müslim, 1/136)

Terör, her türlü şiddet, zorbalık, kavga ve karmaşa son bulacaktır

“Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır... KAP SU İLE DOLDUĞU GİBİ YERYÜZÜ BARIŞLA DOLACAKTIR. Din birliği de olacak, artık Allah’tan başkasına tapılmayacaktır. SAVAŞ DA AĞIRLIKLARINI BIRAKACAK.” (Sünen-i Ibn-i Mace, 10/334)

Yeryüzü Barış ile Dolacaktır

 “(Hz. Mehdi (a.s.) döneminde) DÜŞMANLIK VE KİNİ KALDIRACAKTIR. Zehirli olan her hayvanın zehri de sökülüp alınacaktır. Hatta küçük oğlan çocuğu, elini yılanın ağzına sokacak da yılan ona zarar vermeyecektir. Kurt, koyun-keçi sürüsü içinde sürünün köpeği gibi olacaktır. Kap su ile dolu olduğu gibi YERYÜZÜ BARIŞ İLE DOLACAKTIR. Din birliği de olacak, artık Allah’tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş da ağırlıklarını bırakacaktır.”  (Sünen-i İbni Mace, Kitabü-l fiten Tercemesi ve Şerh-i Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab 33, s. 331-3359)

“Onun (Hz. Mehdi (a.s.)) zamanında kurtla koyun birarada oynayacak, yılanlar çocuklara zarar vermeyecektir.” (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 4311)Dünyayı Kötülüklerden ve Zalim Felsefelerden Kurtaracaktır

“Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah’a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size.” (Enbiya Suresi,  18) ayetinde haber verildiği gibi Hz. Mehdi (a.s.) fitnelere, savaş ve çatışmalara neden olan Darwinizm ve materyalizmin insan fıtratına aykırı olan zalimlik, acımasızlık, sevgisizlik felsefesini fikri mücadele ile ortadan kaldıracaktır.

“Müminlerin emiri (s.a.v.) öğütlerinde bize şu müjdeyi verdi ki; DÜNYA KÖTÜLERDEN ARINACAK VE ISLAH OLACAK, ZALİM HÜKÜMDARA KARŞI SAVAŞ (FİKRİ MÜCADELE) SEKİZ AY SÜRECEK SONRA SEVGİ VE BARIŞ HAKİM OLACAK.” (El-Sahife El-Mehdiye’den Seçme Dualar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, sf. 69)

İnsanları materyalist, Allah inancı olmayan, manevi değerlerini yitirmiş, dejenere bir hayat yaşamaya iten felsefeler ve bunların uygulamacıları Hz. Mehdi (a.s.)’ın vesilesiyle fikren etkisiz hale geleceklerdir. Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri dinsizliğin beynini, yani fikir sistemini Kuran’la, bilimle, fenle, akılla, imanla yeneceklerdir. İnançta, fikirde galibiyet oluşacak ve batıl düşünce, dalalet, Darwinist, materyalist, ateist düşünce yok olup gidecektir. Dünyada Asr-ı Saadet dönemindeki gibi Kuran ahlakı hakim olacaktır. Dünya üzerinde büyük bir sevgi ve barış ortamı yaşanacak, ülkeler ve insanlar arasında derin bir dostluk, yardımlaşma, birlik ve beraberlik ruhu oluşacaktır.

Müslümanları Özgürlüklerine Kavuşturacak, Ateist Siyonistlerin ve Ateist  Masonların Şeytani Örgütlenmelerini Fikren  Etkisiz Hale Getirecektir

Hz. Mehdi (a.s.) kendi döneminde; işgal edilen çeşitli İslam ülkelerinde esir alınıp hapiste tutulan Müslüman kardeşlerini özgürlüklerine kavuşturacaktır. Ayrıca ateist siyonistlerin ve ateist masonların oluşturdukları şeytani örgütlenmeyi etkisiz hale getirecektir. Hz. Mehdi (a.s.), Allah’a yönelen, O’nun dosdoğru yolunda olanları Allah’ın izniyle biraraya getirecek; insanlar arasında huzur, barış ve güven ortamı sağlayacaktır:

“Nechül Belağa’dan: İnananların Efendisi (s.a.v.) dedi ki: ... (HZ. MEHDİ (A.S.)), ESİRİ ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTURMAK, KÖLEYİ AZAD ETMEK ve YANLIŞ YÖNLENDİRİLMİŞ ULUSU DAĞITMAK VE DOĞRULUĞU İZLEYENLERİ BİRLEŞTİRMEK İÇİN erdem sahibinin örneklerini izleyecektir.” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)

HZ. MEHDİ (A.S.) VESİLESİYLE DÜNYA ÜZERİNE HUZUR, RAHATLIK VE GÜVEN HAKİM OLACAKTIR

Hz. Mehdi (a.s.)’ın açık zuhuru öncesi günümüzde hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık cinayetler, zina, intihar vakaları alabildiğine artmış, rüşvet yaygınlaşmıştır. Hz. Mehdi (a.s.)’ın açık zuhuru sonrası Kuran ahlakının toplumun her kesiminde gerçek anlamda uygulanmasıyla adalet, huzur ve güven dolu bir ortam olacaktır. Yaşanan bu adalet dolu ortamın bir sonucu olarak insanlar hiçbir sahtekarlığa, kötülüğe, haram fiillere de yanaşmayacaklardır. Böylece çok büyük bir huzur ve güven ortamı sağlanacaktır.

“Ebu Said El-Hudri, İslam Peygamberi (s.a.v)’den nakletmiştir, “Ahir zamanda dönemin hakimleri tarafından halkıma benzeri hiç görülmemiş dehşetli zulümler uygulanacaktır; öyle şiddetli olacaktır ki dünya onlara dar gelecek, yeryüzü adaletsizlik ve zulümle dolup taşacaktır, dindar halkların hiçbir sığınağı kalmayacaktır. İşte tam bu zamanda Yüce Allah benim soyumdan birini çıkartacak, önceden adaletsizlik ve zulümle dolduğu gibi, YERYÜZÜNÜ ADALET VE EŞİTLİK İLE DOLDURACAKTIR. DÜNYA ŞENLENECEK, İLAHİ NİMETLER YERYÜZÜNE İNECEK VE BİRKAÇ YIL BOYUNCA BU DÖNEMDE YAŞAYANLAR, ‘KEŞKE ÖLENLER HAYATTA OLUP DA BU YAŞANANLARI GÖRSELERDİ,’ DİYECEKLERDİR.” (Yenabi-ül Mevedde, s.448; El-Burhan fi Alamet-i Ahir Zaman, Bölüm 2; Muntakhabul Athar, s. 149)

Hz. Mehdi (a.s.) Döneminde Adliyeler, Hapishaneler Boşalacaktır

Hz. Mehdi (a.s.)’ın açıkça zuhurunun hemen öncesinde suç oranlarının ve suç çeşitliliğinin artacağını Peygamberimiz (s.a.v.) hadislerinde bildirmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak günümüzde hapishaneler tam kapasiteyle doludur. Adliyeler her gün insanlarla dolup taşmaktadır. Hz. Mehdi (a.s.) döneminde İslam ahlakı bütün dünyaya hakim olacağı ve insanlar              Allah’tan korktukları için suç işlemekten çekinecek, birbirlerine kötü söz bile söylemeyecekledir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın şefkatli, merhametli, sevgi dolu, adaletli tavrı insanlara mükemmel bir örnek teşkil edecek dolayısıyla suç oranlarında çok ciddi şekilde bir düşüş olacaktır:

“… DÜNYA ADALET VE HAKLARIN YERİNİ BULMASI İLE DOLAR...” (Mektubat-ı Rabbani 1/251)

Sayın  Adnan Oktar 17 Mayıs 2011 tarihli A9 TV ve  Gaziantep Olay TV röportajında Mehdiyet’in insanlar farkında olmadan onları sarıp kuşatacağını ve insanlara  güzellikler sunacağını şöyle anlatmıştır:

ADNAN OKTAR: Mehdiyet, mesela halktan bir insan dışarı çıkar, Güneş onu ısıtır, aydınlıktır ama Güneş’in vasfını o bilmez. Güneş’in çapını, nerede olduğunu, neden oluştuğunu bilmez. Mehdiyet de öyledir; insanları ısıtır, aydınlatır, adam kaynağını bilmez. Mesela bak Türkiye’de Mehdiyet iktidara etkili oldu. Ta Demokrat Parti devrinden itibaren sağın Türkiye’deki hakimiyetinin sebebi Mehdiyet’tir. Allah, Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle Türkiye’ye bereket veriyor. Ekonomik krizin olmaması Mehdiyet’tendir. Kıyametin kopmama nedeni Mehdiyet’tir. Türkiye’nin Türk-İslam Birliği’nin lideri olması ve bu liderliğin bütün dünyada kabul görmesi Mehdiyet’tir. Türkiye’ye bir operasyon yapılamaması, oyun oynanamamasının nedeni yine Mehdiyet’tir. Türkiye’de milletin yüzde doksan beşinin Allah’a coşkuyla bağlı olması ve Ortadoğu ve Balkanlarda en çok Allah’a inananların bizde bulunmasının sebebi yine Mehdiyet’tir.

Dünya Kadınların Hiçbir Zarar Gelmeden, Tek Başlarına, Rahatlıkla Gezebilecekleri Kadar Güvenli Hale Gelecektir

“... YERYÜZÜ EMNİYETLE DOLACAK VE HATTA BİRKAÇ KADIN, YANLARINDA HİÇ ERKEK OLMAKSIZIN RAHATLIKLA,  HACCA GİDECEKTİR.” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

YÜCE ALLAH HZ. MEHDİ (A.S.)’A GÖRÜLMEMİŞ BİR ADALET ANLAYIŞI NASİP EDECEKTİR

“Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkuları)nıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.” (Nisa Suresi, 135)

Ayette bildirildiği gibi Yüce Allah müminlere her zaman için adaletli olmalarını emretmiştir. Kuran ahlakının hakim olduğu Hz. Mehdi (a.s.) döneminde bu nedenle adalet, tam anlamıyla yaşanacaktır. Hz. Mehdi (a.s.) tüm insanların her türlü imkandan faydalanmasını sağlayacak, isteyene istediklerini misliyle verecek, ihtiyaç içinde olan korunup gözetilecektir. Bu yüzden de insanlar Kuran ahlakına uymayan hiçbir davranışta bulunmayacak, haksızlık, zulüm tamamen ortadan kalkacaktır. Konuyla ilgili Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen hadislerden bazıları şöyledir:

“Zulüm ve fıskla dolu olan DÜNYA, O (HZ. MEHDİ) GELDİKTEN SONRA ADALETLE DOLUP TAŞACAKTIR.” (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

 “HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ZAMANINDA ADALET O KADAR BOL OLACAK Kİ, zorla alınan her mal sahibine geri iade edilecektir.” (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23) “Fazl bin Yesar şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: ALLAH’A ANDOLSUN Kİ, TIPKI SICAK VE SOĞUĞUN EVLERİNE DOLDUĞU GİBİ, HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ADALETİ DE ONLARIN EVİNE DOLACAKTIR.” (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 351)

İman edenlerin Efendisi (a.s.) der ki: “... İMAM (HZ. MEHDİ (A.S.) NEYİN DOĞRU NEYİN YANLIŞ OLDUĞUNU DAHA İYİ BİLİR. KÖTÜ HÜKÜMLERİ ÜZERİNİZDEN ALIP ATACAKTIR. (HZ. MEHDİ (A.S.) TEHLİKELERİNİZİN ÖNÜNÜ KESECEK VE ADALETSİZ YÖNETİCİLERİNİZİ BERTARAF EDECEK VE DÜNYAYI DÜRÜST OLMAYANLARDAN TEMİZLEYECEKTİR. HAKKANİYET İLE HAREKET EDECEKTİR VE SİZİN ARANIZDA İNSAFLI BİR ADALET TERAZİSİ KURACAKTIR... Beklerseniz, ödüllendirileceksiniz ve sizin haksızlığa uğratılmanızın intikamını alacak olanın ve HAKLARINIZIN KURTARICISI OLANIN O OLDUĞUNU KESİNLİKLE ANLAYACAKSINIZ. Gerçekten Allah adına yemin ederim ki, doğrusu Allah dindar olan ve iyilikte bulunan kişilerle birliktedir.” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 182)

HZ. MEHDİ (A.S.) VESİLESİYLE BOLLUK VE BEREKET OLACAKTIR

Hz. Mehdi (a.s.) zamanında teknolojinin ve bilimin sırlarının insanların hizmetine sunularak, her alanda olduğu gibi  tarım, hayvancılık ve yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi, tohum ıslahı çalışmaları, yağmur sularının barajlar, göletler yapılarak değerlendirilmesi gibi üretim artışına yönelik faaliyetler artacaktır. 

“Ebu Said-i Hudri’den rivayet edildiğine göre, Peygamber buyurdu ki: “Ümmetim içinde el-Mehdi olacaktır.” BENİM ÜMMETİM O DEVİRDE ÖYLE BİR REFAH BULACAK Kİ, O GÜNE DEK ONUN MİSLİNİ KESİNLİKLE BULMAMIŞTIR. YER, YEMİŞİNİ (GIDA ÜRÜNLERİNİ) VERECEK VE İNSANLARDAN HİÇBİR ŞEY SAKLAMAYACAK (VERMEMEZLİK ETMEYECEK)TİR. Mal da o gün çok birikmiş olacaktır. Adam kalkıp: Ya Mehdi! Bana (mal) ver, diyecek. Mehdi de: Al, diyecektir.”” (Sünen-i İbni Mace 10/347 Ramuz El -Ahadis 508 (İbni Mace-Tabaranai’nin Kebiri)

Hz. Mehdi (a.s.) Devrinde Yüce Allah Bol Yağmur Yağdıracaktır

“(HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ZAMANINDA) GÖKYÜZÜ YAĞMURUNDAN HİÇBİR ŞEYİ ESİRGEMEYECEK VE CÖMERTÇE BOL YAĞDIRACAK. Yeryüzü ve bitkilerinden hiçbirini eksik bırakmayacak ve muhakkak onları kemali ile bitirip ortaya çıkaracaktır. Hatta yaşayanlar (kendilerinde bulunan nimetleri görmeleri için) ölülerin de hayatta olmalarını temenni edeceklerdir.” (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametler, 437)

Tarım Ürünlerinde Çeşitlilik, Bolluk ve Bereket Olacaktır

Tarım bilimcilere göre, dünyada insan besini olmaya uygun 80 bin  kadar bitki türü vardır. Tarih boyunca, bunlardan üç bin kadarı yiyecek olarak kullanılmış, fakat ancak 150 tür geniş çapta yetiştirilmiştir. Günümüzde ise, tüm dünyada yalnızca 15 kadar bitki türü nüfusun yüzde 90’ını doyurmaktadır. Sadece üç tür (buğday, pirinç, mısır) dünya tahıl üretiminin üçte ikisini oluşturmaktadır. Ancak Hz. Mehdi (a.s.) devrinde yeryüzünde besin olarak kullanılmaya uygun türlerin sayısı arttırılacak, bilim ve teknolojideki gelişmelerle yaygın olarak yetiştirilen türlerinin de verimi artacaktır (Doğrusunu Allah bilir).

“(Hz. Mehdi (a.s.) döneminde) GÖKTEN RAHMET YAĞACAKTIR. AĞAÇLAR ÇİÇEKLERLE YÜKLENECEK VE TOPRAK YEŞİLLİĞİNİ sergileyecektir.” (E’qd al-Dorar, s.43-44; Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 316 Khesaal’dan aktarıyor; Mikyaal al-Makaarim, Cilt 1, Sayfa 101, 247)

“İNSANLAR BİR ÖLÇEK BUĞDAY EKTİKLERİNDE KARŞILIĞINDA YEDİYÜZ ÖLÇEK BULACAK. ONUN ZAMANINDA, İNSAN BİRKAÇ AVUÇ TOHUM ATACAK, 700 AVUÇ HASAT EDECEKTİR. Çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek.” (Kıyamet Alametleri, 164  El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 24)Hayvancılık Alanında Önemli Gelişmeler Olacaktır

“O çağda (Hz. Mehdi (a.s.) döneminde), BÜYÜK BAŞ HAYVANLARIN SAYISI ARTIŞTA OLACAK ve insanlar onlardan en fazla faydayı çıkaracaklar.” (Tarikh maa Ba’d al-Zuhoor, sayfa  772.)

Maden Kaynakları Bol Miktarda Çıkarılacak Yeni Maden Ocakları  Bulunacaktır

“(Hz. Mehdi (a.s.) döneminde) Toprağın SAKLI HAZİNELERİ VE MADENLERİ ORTAYA ÇIKACAKTIR. İnsanlar bu hazineleri gerçekten de yerin üzerinde göreceklerdir.” (Bihar-ül Envar, Cilt 52, S.337; E’qd al-Dorar, s.149; Mo’jam Ahaadees al-İmam Mehdi (a.s.), Cilt 1 sayfa 230 Sahih Müslim’den aktarıyor.)

Şehirlerde Büyük Güzel ve Geniş Caddeler Yapılacak, Şehirler Yeniden Düzenlenecektir

“İmam Mehdi (a.s.)’ın hükümeti (manevi hakimiyeti) sırasında CADDELER ÇOĞALACAKTIR (yani sokaklar çok büyük ve geniş olacaktır).”(Bihar-ül Envar, Cilt  52, Sayfa 333; Mikyaal al-Makaarim, cilt 1, sayfa 294 Şeyh Tusi (a.r)’nin gaybetinden aktarılır.)

Suların Boşa Akması Önlenecek, Sular Herkesin Hizmetine Sunulacaktır

“(Hz. Mehdi (a.s.) döneminde) SELE BOĞULAN IRMAKLAR HER YERE AKACAK VE  SU HERKES İÇİN KULLANILABİLİR ve çeşitli olacaktır.” (E’qd al-Dorar, sayfa 149; Muntakhab al-Asar, sayfa 157)

YÜCE ALLAH HZ. MEHDİ (A.S.)’A GENİŞ SOSYAL BİR ADALET ANLAYIŞI NASİP EDECEK, MALI VE NİMETİ ADİL BİR ŞEKİLDE DAĞITMASINI İLHAM EDECEKTİR

Hz. Mehdi (a.s.) ülkeler arasındaki refah seviyesini dengeleyecektir. Mal, ortak olarak insanlara dağıtılacaktır. Zengin ve fakirler arasındaki ayırım, Hz. Mehdi (a.s.) zamanında artık tamamen kalkacaktır. Hz. Mehdi (a.s.) tüm dünyaya eşitlik ve kardeşlik ruhunu getirecektir.

Hz. Mehdi (a.s.) İnsanlara Bol Mal Dağıtacak ve İnsanların İhtiyaçları Fazlasıyla Karşılanacaktır

“Peygamberimiz diyor ki: Ebu Said söylüyor: HZ. MEHDİ, O DERECE CÖMERT BİR KİMSE OLACAKTIR Kİ, ONA BAŞVURARAK “BANA ŞUNU İHSAN ET, BUNU İHSAN ET” DİYE YALVARACAK OLANLARIN ETEKLERİNİ, TAŞIYABİLECEKLERİ KADAR DOLDURARAK İHSAN EDECEKTİR.” (Tirmizi, İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 1699, s. 171)

“AHİR ZAMANDA ÜMMETİMDEN BİR HALİFE (Müslümanların manevi lideri olacak bir şahıs) ÇIKACAK, MALI SAYIP HESAP ETMEDEN BOL BOL İNSANLARA DAĞITACAKTIR.” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

Hz. Mehdi (a.s.) Devrinde Hiç Kimse Parasını Başka Bir Yere Harcamak Durumunda Kalmayacaktır

 Hz. İmam Hüseyin’den (a.s.) şöyle rivayet olunmuştur:

“Birbirinizin halini sorup birbirinize ihsan edin. Andolsun taneyi yarıp yeşerten ve canlıları yaratan Allah’a ki, ÖYLE BİR ZAMAN GELECEK Kİ HİÇBİR KİMSE BİR DİNAR VE DİRHEM HARCAMAYA BİR YER BULAMAYACAKTIR.” (Yani Hz. Mehdi’nin zuhur ettiği zaman Allah-u Teala’nın ve velisinin (Hz. Mehdi’nin) fazla fazlından dolayı hiç kimse parasını harcayacak bir yer bulamayacaktır). (Ikdüd Dürer, s. 236)

Hz. Mehdi (a.s.) Fakirlere Karşı Çok Merhametli ve Cömert Olacaktır

“İmam Mehdi (a.s.) büyük miktarlarda servet dağıtacaktır. FAKİRE VE İHTİYAÇ SAHİBİNE KARŞI ÇOK YUMUŞAKTIR.” (Muntakhab al-Asar, Sayfa 311)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın önemli bir özelliği de bu hadiste bildirildiği gibi ihtiyaç içinde olan fakirlere karşı son derece merhametli olması, onların rahat ve huzurlu yaşayabilmeleri için her türlü sosyal girişimi teşvik ederek onlara imkan sağlaması olacaktır. 

Malı Herkese Adil Olarak Dağıtacaktır

“Ümmetimden Hz. Mehdi çıkacaktır. ALLAH-U TEALA HAZRETLERİ, İNSANLARI ZENGİN KILMAK İÇİN ONU (HZ. MEHDİ’Yİ) GÖNDERECEKTİR. O zaman ümmetim nimetlenecek, hayvanlar bolluk içinde ve arzın nebatatı çok fazla olacak, HZ. MEHDİ, İNSANLARA EŞİT ŞEKİLDE BOL BOL MAL DAĞITACAKTIR.” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

Hz. Mehdi (a.s.) Ülkeler Arasında Eşitliği Getirecektir

“Hz. Mehdi (a.s.) malı halklar arasında eşit olarak dağıtacak ve tüm sınıf farklılıklarını ortadan kaldıracak.” (Bihar-ül Envar, cilt: 51, sayfa: 78 ve 88)HZ. MEHDİ (A.S.) VESİLESİYLE TIPTA İLERLEMELER OLACAKTIR

Hz. Mehdi (a.s.) zamanında Allah’ın izniyle tıp alanında olağanüstü ilerlemeler olacaktır. İnsan hayatına ve sağlığına büyük önem verilecek, insanlar doktor ya da ilaç bulamadıkları ya da geç veya yanlış tedavi yapıldığı için çaresizlik yaşamayacak, her ihtiyacı olana o an yardım edilecektir. Herhangi bir insan ayrımı yapılmadan, fakir-zengin, yaşlı- genç demeden, herkesin sağlık sorunlarına çok büyük bir özen gösterilecektir. İnsanların sağlığı için mevcut olan tüm imkanlar denenecek, her türlü ihtimal değerlendirilecektir.

Hastalar Şifa Bulacaktır

Yaşanan her türlü bilimsel ve teknolojik gelişme tıbbi çalışmaları hızlandıracak, Allah’ın izniyle hata payını çok düşürecek, insanların pek çok hastalığa yakalanmaları önlenecek, hastalıklara teşhis konması kolaylaşacak ve tedavi imkanları artacaktır. 

“İmam-ı Zaman (Hz. Mehdi (a.s.)) döneminde KÖRLER GÖRME KUVVETİNİ KAZANACAK ve HASTALAR ŞİFA BULACAKTIR.” (Bihar-ül Envar, Cilt 51, Sayfa 70)

Hz. Mehdi (a.s.) mezhep ayrılıklarının olduğu, halkların gruplaşıp birbirinden ayrıldıkları, ırk ayrımlarının yaşandığı, ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği, anarşi ve terörün şiddetini artırdığı bir dönemde zuhur edecektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu dönemde insanların ekonomik kriz, pahalılık ve başlarına gelen maddi ve manevi sıkıntılardan, yaşadıkları zulümlerden dolayı sürekli şikayet edeceklerini ifade etmiştir. Ancak Hz. Mehdi (a.s.) açık olarak zuhur ettiğinde Mehdiyet Güneş gibi insanların üzerine doğacak, insanlar Mehdiyet’in  sevgi ve saygıya dayanan, müşfik, iyi niyetli ve akılcı sistemi ile aydınlanacaklardır. Hz. Mehdi (a.s.) tüm yeryüzünde adaleti sağlayacak ancak “tek bir damla kan dahi akıtılmayacaktır”. Onun hakim olduğu dönem, gerçek sevgi ve barışın yaşandığı, huzur ve mutluluk dönemi olacaktır.

Ömürler Uzayacaktır

Tüm insanların sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için bilimin ve teknolojik gelişmelerin ışığında beslenme alışkanlıkları en mükemmel hale getirilecektir. Yiyeceklerdeki her türlü zararlı yapıyı etkisiz hale getirecek çalışma ve ilmi araştırma yapılacaktır. Yiyeceklerin kolesterolünü ya da sağlığa zararlı diğer yönlerini ortadan kaldıracak bilimsel metodlar geliştirilecektir. Vücuda zarar veren her türlü yiyecek ve içecek ile ilgili tedbir alınacak, insanların kaliteli ve temiz besinlerle beslenmeleri sağlanacaktır. Bunun sonucunda da hastalıklar ve kalp krizi, yüksek tansiyon gibi nedenlere dayalı ölümler azalacak, insanların ömürleri görülmemiş bir şekilde uzayacaktır (Doğrusunu Allah bilir). Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde bu dönemde insanların “ömürlerinin uzayacağı” şöyle bildirilmiştir.

“ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) ZAMANINDA… ÖMÜRLER UZAYACAKTIR.” (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar s. 43)

ALLAH HZ. MEHDİ (A.S.)’A OLAN SEVGİSİYLE, DEPREMLERİ DURDURACAK, KIYAMETİ ERTELEYECEKTİR

“O’NUN (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) HATRINA DEPREMLERİ DURDURURUM.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 70)

“KIYAMETİN KOPMASI İÇİN ZAMANDA SADECE BİR GÜNDEN BAŞKA VAKİT KALMAMIŞ DA OLSA ALLAH BENİM EHL-İ BEYT’İMDEN BİR ZATI GÖNDERECEK yeryüzü zulümle dolduğu gibi, o yeryüzünü adaletle dolduracak.” (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

YÜCE ALLAH HZ. MEHDİ (A.S.) VESİLESİYLE DÜNYAYI BAMBAŞKA BİR GÜZELLİĞE SOKACAKTIR

Peygamberimiz (s.a.v.)’in de haber verdiği gibi, Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhurundan önce yokluklar ve sıkıntılar şiddetlenecek, yeryüzünde güven ve huzur kalmayacak, tüm insanlar arka arkaya meydana gelen felaketlerden dolayı büyük acılar yaşayacaktır. Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhurundan önce, zorluk ve sıkıntıların yaşanması Adetullahın (Allah’ın kanununun) gereğidir. Allah’ın izniyle Hz. Mehdi (a.s.) zuhur ettiğinde, tüm insanlık eşi görülmemiş bir güzellik, bolluk, bereket, huzura ve güvene kavuşacaktır. Tüm bunlar, samimi olarak iman edenlerin derin coşku ve heyecan duyacakları çok kıymetli müjdelerdir. Müslümanların yapması gereken de, bu müjdelerin sevincini yaşamak, şevkle ve heyecanla bu kutlu dönem için kendilerini hazırlamaktır. Hadislerde bu güzel zaman şöyle müjdelenir:

“Kıyam edecek (Kâim) olan  Hz. Mehdi (a.s.), Ali’nin soyundandır. O BU YERYÜZÜNÜ, YERYÜZÜNDEN BAŞKA BİR HALE GETİRECEKTİR...”  (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 169)Allah, Hz. Mehdi (a.s.) Vesilesiyle İnsanlara Aradıkları Sevgi ve Şefkat Gibi İnsani Duyguları Yeniden Tattıracaktır

“HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ZUHURU HAKKINDA BUYURMUŞTUR. “DÜNYA İNATTAN SONRA YAVRUSUNA ŞEFKATLE DÖNEN ısırıcı deve GİBİ ŞEFKATLE BİZE DÖNECEKTİR.” (Daha sonra şu ayeti okudu:) “Biz yeryüzünde zayıf bırakılanlara ihsanda bulunmak, onları imamlar ve varisçiler kılmak istiyoruz.”” (Kasas Suresi, 5) (Nech-ül Belağa Hikmetli Sözler 209)

Hz. Mehdi (a.s.) Türk İslam Birliğini Kuracak ve Dünyaya Huzur, Barış ve Güzellik Getirecektir

“HZ. MEHDİ (A.S.) DÖNEMİNDE FİTNE VE KAVGA ATEŞİ SÖNECEK. ZULÜM GECE BASKINI VE YAĞMALAMA ADETİ KALKACAK. SAVAŞLAR YOK OLACAK.” (El  Mehdiyy-İl Mev’ud, C:1, sf. 264)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Kuran Ahlakına Dayalı Manevi Hakimiyeti Allah’ın İzniyle Bütün Dünyayı Kaplayacaktır

“... Hz. Mehdi (a.s.)’ın Kurani hükümranlığı (Kuran ahlakının hakimiyeti) ALEMİN DOĞU VE BATISINI KAPLAYACAKTIR...” (El-Mehdiyy-il Mev’ud, c: 1, s: 254- 255.)

“Onların (Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerinin) kalpleri çelik parçaları gibi olacaktır. Onlardan biri kırk kişinin gücüne sahip olacaktır. YERYÜZÜNÜN HAKİMİYET VE ÖNDERLİĞİ ONLARIN ELİNDE OLACAKTIR.” (Hisal, (Şeyh Saduk), Haraic-i Ravendi, Bihar-ül Envar, c: 52, sf.317-335)

Masaüstü Görünümü